Regulamin

I.    DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Krakowie przy ul. Długiej 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy i KRS, pod numerem 0000012638, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 PLN
„Towarze” lub „Towarach” –  rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę. 
„Ebooki” – książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep.
„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. 
 „Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem 800 42 10 40.  
„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.
„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Uzytkownikowi Towaru.
„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl.
„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.
„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin. 
 
II.    WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 
1.    Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne: 
    - rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
    - głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
    - przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
    - włączona obsługa cookies,
    - włączona obsługa Javascript.
 
2.    Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.
 
III.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1.    Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników: 
    - za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
    - telefonicznie pod numerem 800 42 10 40: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30.  
2.    Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny (z wyszczególnieniem poszczególnych składników, np. opłaty za przesyłkę), spisu treści itp.
 
3.    W Zamówieniu Użytkownik:
    - określa zamawiane Towary, w tym ich ilość;
    - podaje  Sprzedawcy Dane;
    - określa sposób płatności oraz przesyłki. 
 
4.    Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia. 
 
5.    Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia. 
 
6.    Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację w terminie 3 dni i podejmuje decyzję w przedmiocie realizacji Zamówienia poprzez podjęcie decyzji o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania, zmiany, lub anulowania Zamówienia w całości. 
 
7.    Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
 
IV.    ZASADY PŁATNOŚCI
 
1.    Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia. 
 
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 
3.    Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:  
    - przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);
    - na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);
 
4.    Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.
 
5.    Faktura VAT zostanie doręczona drogą emailową na adres wskazany przy rejestracji, niezwłocznie po odebraniu Zamówienia wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania otrzymania faktury w Zamówieniu. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.  
 
V.    CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1.    Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia 
 
2.    Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej, zgodnie z wyborem Użytkownika, wskazanym przez Użytkownika.
 
3.    Koszty przesyłki Towaru są wskazane na Stronie w zakładce >Jak zamawiać. 
 
VI.  ZASADY SPRZEDAŻY EBOOKÓW 
 
1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 
2. W przypadku gdy Zamówienie obejmować będzie jednocześnie Ebooki i towary innego rodzaju, to zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz Zamówienie dotyczące towarów innego rodzaju.
 
3. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca przęśle Użytkownikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającą: (a) potwierdzenie otrzymania płatności; (b) informacje odnośnie do sposobu pobrania Ebooka.
 
4. Użytkownik ma prawo rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.
 
5. Nabyte i opłacone Ebooki będą dostępne do pobrania dla Klienta po zalogowaniu się na stronie www.wydawnictwoliterackie.pl/user/ebooks w zakładce Twoje konto/Zakupione e-booki
 
6. Informacje dotyczące zakresu licencji na korzystanie z Ebooka mogą zostać zamieszczone na stronach Sklepu np. poprzez wskazanie liczby urządzeń na których można otwierać Ebook. W przypadku braku takich informacji uznaje się, że Ebook może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny” Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 10 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem. 
 
2.    Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy  w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt 1 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tutaj. 
 
3.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru. 
 
VIII.    DANE OSOBOWE
 
1.    Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy. 
 
2.    Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym. 
 
3.    Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
4. Niektóre dane takie jak: adres email, id klienta są przesyłane do systemu Virtualo w celach identyfikacyjnych.
 
IX.    REKLAMACJE (W TYM TAKŻE DO EBOOKÓW).
 
1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru, w każdej możliwej formie czyli: papierowej, w postaci fizycznego nośnika (płyta CD, DVD, pamięć flash) oraz w postaci elektronicznej (pliki ebooków np.: pub, mobi, PDF).
 
2.    Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. ul. Długa 1,  31-147 Kraków, wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, niezadrukowane lub niewyświetlające się strony (w przypadku wersji elektronicznych) uszkodzenia w transporcie itp., specyfikacją urządzenia na którym odczytywany jest Ebook). 
 
3.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.
 
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2012 roku. 
 
2.    Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 
3.    Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. 
 
4.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
 
5.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.
Newsletter Chcesz być informowany o nowościach na bieżąco?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.
Zamów newsletter Wydawnictwa Literackiego
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłki newslettera. Informacja o: sposobie przetwarzania danych osobowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych - opisana została w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.